Verklaring inzake gegevensbescherming

RHEINZINK-verklaring inzake gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw interesse in ons online RHEINZINK-portaal. Wij willen u op onze website waardevolle informatie aanreiken over onze producten voor daken en gevels, en u hierover deskundig adviseren.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ter harte en wensen dat u zich bij het bezoeken van onze internetpagina's gerust voelt. De bescherming van uw privésfeer is van het allergrootste belang voor RHEINZINK S.A./N.V. Daarom is het naleven van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Onze medewerkers en medewerksters zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens en worden regelmatig bijgeschoold inzake bescherming en veiligheid van gegevens. Hieronder willen wij u kort beschrijven hoe wij uw gegevens beschermen en wat het voor u betekent wanneer u gebruik maakt van onze online-aanbiedingen. Vanzelfsprekend leven wij de wettelijke bepalingen na van het Datenschutzgesetz (BDSG - Duitse wet op de gegevensbescherming), van het Telemediengesetz (TMG – Duitse wet op de telemedia) en andere bepalingen uit de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in veilige handen!
Ze worden onder een hoge veiligheidsstandaard verwerkt in ons rekencentrum in Duitsland en bij overdracht aan een dochter- of partneronderneming gecodeerd volgens de huidige stand van de techniek.

Toegangsgegevens
Via het oproepen van onze internetpagina's bekomt RHEINZINK S.A./N.V. toegangsgegevens die voor veiligheidsdoeleinden worden opgeslagen en principieel een identificatie toelaten.

    * de naam van uw internet-serviceprovider

    * uw land van herkomst

    * de websiten van waaruit u ons bezoekt

    * de zoekterm, wanneer u via een zoekmachine op onze webpagina terecht komt

    * de website die u bij ons bezoekt

    * het gebruikersplatform (webbrowser, besturingssysteem) dat u gebruikt voor de toegang tot onze website

    * bestanden die u van onze webpagina gedownload hebt (bv. PDF- of Word-documenten)

    * de duur, evenals

    * de datum en het uur van uw bezoek

Deze gegevens worden door RHEINZINK GmbH & Co. KG geanalyseerd en stellen ons in staat ons aanbod volledig te optimaliseren en de inhoud concreet voor u persoonlijker vorm te geven, bv. om u te herkennen als terugkerend bezoeker aan ons internetaanbod. Wanneer u beschikt over een bestaande gegevensrecord, dan kunnen de nieuwe gegevens hier in veel gevallen aan toegevoegd worden.

Persoonsgerelateerde gegevens
Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens die expliciet gebruikt worden om uw identiteit vast te stellen. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van privacy in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet zoals bv. uw naam, uw post- of e-mailadres of uw IP-adres. Persoonsgerelateerde gegevens worden door ons alleen dan bijkomend bij de toegangsgegevens opgeslagen wanneer u deze vrijwillig opgeeft, bv. in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag, een contactaanvraag, een aanmelding voor een nieuwsbrief of voor het uitvoeren van een online bestelling. Persoonsgerelateerde gegevens worden bovendien alleen in zoverre nodig en alleen voor de door u toegestane, resp. wettelijk toegelaten doeleinden gebruikt.

Wanneer u zich met uw e-mailadres hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres naast voor het uitvoeren van onze dienstverlening ook voor eigen reclamedoeleinden, tot u zich uitschrijft uit ons nieuwsbriefbestand.

Doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens aan derden
RHEINZINK S.A./N.V. realiseert de prestatie van haar diensten in sommige gebieden samen met geselecteerde partners. Deze partners zijn gebonden aan dezelfde strenge wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Het doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens gebeurt uitsluitend

    * bij de verwerking van opdrachtgegevens, zoals bv. online-bestellingen

    * in afzonderlijke gevallen, om de door u gewenste service te leveren

Andere informatie, zoals bv. vrijwillig vermelde gegevens over specifieke interessepunten, wordt door RHEINZINK S.A./N.V. niet doorgegeven aan derden. Aan staatsinstellingen en overheden worden persoonsgerelateerde gegevens alleen doorgegeven in het kader van wettelijke of gerechtelijke verplichtingen.

Links
Daarnaast bevinden er zich op onze website zogenaamde hyperlinks naar websites van andere aanbieders, in het bijzonder die van onze samenwerkingspartners. In deze gevallen wordt u van onze website direct verder geleid naar de website van de andere aanbieders. U herkent dit o.a. aan het veranderen van de URL. Wanneer u door een zogenaamde hyperlink verder geleid zou worden naar de website van een samenwerkings- of reclamepartner, dan valt het gebruik van uw gegevens alleen onder de regelingen inzake gegevensbescherming van deze onderneming. Wij kunnen dan geen verantwoordelijkheid dragen voor de vertrouwelijke omgang met uw gegevens, omdat wij er geen invloed op hebben of deze ondernemingen de bepalingen inzake gegevensbescherming naleven of niet.

Informatie- en herroepingsrecht
Wanneer u RHEINZINK S.A./N.V. schriftelijk gedagtekend en ondertekend verzoekt uw persoonsgerelateerde gegevens te corrigeren, niet langer te gebruiken of te wissen, dan zullen wij dit uiteraard onmiddellijk doen. Wanneer u als gebruiker geregistreerd bent, bieden wij u ook de mogelijkheid de gegevens zelf te bekijken en eventueel te wissen of te wijzigen.

Bepaalde dienstverleningen van onze website kunt u alleen dan gebruiken wanneer u toegestemd hebt met het verwerken en doorgeven van uw gegevens. Hieronder valt in het bijzonder de brochure- of informatieaanvraag.

U krijgt desgewenst op elk ogenblik zonder vermelding van reden kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens. U kunt op elk ogenblik uw bij ons verzamelde gegevens laten blokkeren, corrigeren of wissen, en bezwaar maken tegen de anonieme verzameling en opslag van uw gegevens, of verzameling en opslag van uw gegevens onder pseudoniem voor de verbetering van onze website. Ook kunt u op elk ogenblik zonder vermelding van reden de ons meegedeelde toestemming voor het doorgeven van gegevens, het verzamelen van gegevens en het gebruik van gegevens herroepen. Neem hiervoor schriftelijk gedagtekend en ondertekend contact op met het volgende adres:

RHEINZINK S.A./N.V.
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
Chemin de la Vieille Cour 56B, 1400 Nivelles
België

Gebruik van cookies door het gebruik van Google-Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter vooraf afgekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden services te genereren voor de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser meegedeelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies via de betreffende instelling van uw browser-software verhinderen; we willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de overdracht ervan aan Google, evenals de verwerking ervan door Google, verhinderen wanneer u de via volgende link beschikbare plug-in downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen wanneer u op volgende link klikt. Er wordt een Opt-Out-Cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website verhindert: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder www.google.com/analytics/terms/nl.html, resp. www.google.com/intl/nl/policies/ (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). 
 
Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website werd uitgebreid met de code 'gat._anonymizeIp();' om een ge-anonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.
Wij gebruiken Google Analytics bovendien om gegevens van AdWords te analyseren voor statistische doeleinden. Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit via de instellingenmanager (www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) deactiveren.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies, geval per geval over het accepteren ervan beslist, of de acceptatie van cookies principieel uitsluiten. Meer informatie hierover vindt u terug in de gebruiksaanwijzingen van uw internetbrowser. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen.


Cookies, wat zijn dat?
Cookies zijn erg kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden wanneer u zich op een internetportaal van RHEINZINK begeeft. Ze dienen uitsluitend om uw pc te kunnen onderscheiden van pc's van andere gebruikers die zich op hetzelfde ogenblik toegang hebben verschaft tot onze website. Het gebruik van cookies is onvermijdelijk voor het personaliseren van de service op onze internetportalen. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De door onze servers geplaatste cookies kunnen bovendien ook enkel door ons en niet door vreemde websites gelezen worden. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Wanneer u de voordelen van cookies niet wenst te gebruiken, kunt u deze functie deactiveren in uw browser. Houd hiervoor rekening met de individuele instellingsmogelijkheden van uw browser. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Dit kan echter wel tot functiebeperkingen van ons aanbod leiden.

Zijn cookies gevaarlijk?
Cookies vormen geen gevaar voor uw computer. Enkele firma's die deze technologie gebruiken, verzamelen uw gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Onze cookies dienen alleen voor het hierboven beschreven doel. U kunt uw browser zo instellen dat hij onze cookies accepteert, of u kunt onze internetportalen zonder cookiefunctionaliteit gebruiken. In dit geval kunnen reeds ingevoerde gegevens niet opgeslagen worden voor verdere opvragingen, zodat hernieuwde invoer door u vereist is.

Waarschuwingen voor cookies
Uw browser is mogelijk zo ingesteld dat hij elke keer dat hij een cookie ontvangt een waarschuwing toont. Vermits de identificatiecookie bij het oproepen van elke afzonderlijke pagina van de RHEINZINK-portalen opnieuw verzonden moet worden, is deze melding bijzonder storend. U kunt daarom best deze waarschuwing in uw browser uitschakelen.

Andere actieve inhoud (bv. Javascript, ActiveX)
Javascript, ActiveX of andere besturingselementen en scripts in webpagina's, die uitvoerende elementen bevatten, kunt u uit veiligheidsoverwegingen op elk ogenblik deactiveren in uw webbrowser. Onze webpagina's blijven ook zonder Javascript bruikbaar.

Gegevensveiligheid
RHEINZINK stelt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in het werk om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door ongemachtigde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de RHEINZINK-servers in Duitsland.

Implementatie en naleving van deze verklaringen inzake gegevensbescherming
RHEINZINK S.A./N.V. verplicht zich ertoe de hierboven genoemde punten met betrekking tot de bescherming van gegevens zoals beschreven na te leven. Wanneer u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die ook in het geval van informatieverzoeken, suggesties of bezwaren ter beschikking staat :


Bij vragen betreffende de gegevensbescherming kunt u Mevr. De Meyer Muriel, de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, ook per e-mail bereiken: muriel.de.meyer(at)rheinzink.be

Op dit adres staan wij op elk ogenblik voor u ter beschikking, ook voor meer specifieke vragen over onze tips over gegevensbescherming en over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Voorbehoud
Merk op dat onze bepalingen inzake gegevensbescherming vanwege veranderingen van de bij ons opgegeven dienstverleningen of vanwege wijzigingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming herwerkt kunnen worden. Over een gewijzigde verklaring inzake gegevensbescherming zullen wij u per e-mail, gestuurd naar het door u bij ons opgegeven e-mailadres, informeren en wij zullen eventueel opnieuw uw toestemming vragen voor de gewijzigde regelingen.

Nijvel, 2014

RHEINZINK worldwide

Neem contact met ons op:
+32 67 556638