Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE NV RHEINZINK BELUX

I. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN


Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offertes en verkopen van de NV Rheinzink Belux, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden. Elke afwijking of afzien van onze algemene voorwaarden, alsook elke wijziging aan de overeenkomst, vereist een schrijven van onzentwege. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze van onze cocontractant (hierna « de klant »), zullen onze prevaleren, zelfs indien de algemene voorwaarden van de klant het tegendeel voorzien.

II. ORDERBEVESTIGING


Elke bestelling wordt door ons schriftelijk bevestigd aan de klant, deze bevat de beschrijving van de producten, de bestelde hoeveelheden (afgerond per verpakte hoeveelheid), de verkoopprijs in functie van de geldende marktprijs op datum van ontvangst van de bestelling, het adres en de leveringstermijn, eventuele transport- en facturatiekosten, deze laatste bedragen 20 € excl. BTW voor elke bestelling onder 500 € excl. BTW.
De bevestiging van de bestelling heeft het sluiten van de verkoopovereenkomst tot gevolg.
De annulering van de bestelling vereist onze schriftelijke toestemming.

III. PRIJS

De prijzen worden aangeduid in euro, BTW niet inbegrepen. Onze tarieven worden ten indicatieven titel aangegeven en zijn steeds herzienbaar, zonder aankondiging, volgens de evolutie van de economische omstandigheden en in het bijzonder de marktprijs van het materiaal. De prijs omvat de transportkosten voor zover (i) de levering plaatsvindt in België of in het Groothertogdom Luxemburg en (ii) de verkoop als voorwerp heeft (a) gelamineerde producten (rollen, platen, goten, buizen) met een nettogewicht van minstens 3 ton en (b) andere goederen ter waarde van minstens 1000 € excl. BTW

IV. FACTUUR EN BETALING


De facturen worden betaald aan de maatschappelijke zetel binnen veertien dagen na datum van uitgifte. Per uitzondering, in geval van weigering van dekking door onze kredietverzekeraar, dient de betaling van de prijs van onze goederen te geschieden voor levering, in voorkomend geval, op grond van een document pro forma gericht. Elke betwisting betreffende een factuur dient ons schriftelijk en binnen veertien dagen na uitgifte toe te komen.

V. ACHTERSTALLIGE BETALING

In geval van achterstallige betaling, (i) zal van rechtswege intrest verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties ; (ii) alle facturen gericht aan de klant worden onmiddellijk opeisbaar en (iii) zullen wij het recht hebben elke levering bestemd voor onze klant op te schorten.
Elke factuur die onbetaald blijft op haar vervaldag zal bovendien van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het onbetaalde bedrag.

VI. LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijnen worden aangegeven ten indicatieven titel. Het overschrijden van de termijn kan mitsdien geen recht geven op schadevergoeding, een weigering van de levering of een ontbinding van de overeenkomst in ons nadeel.
Indien, per uitzondering, de bijzondere voorwaarden opleggen dat de leveringstermijn dwingend is, zal onze aansprakelijkheid in geval van laattijdige levering geplafonneerd zijn tot een bedrag gelijk aan 10% van de prijs van de goederen.
De leveringsverplichting van de goederen wordt bovendien geschorst indien en voor zover zij wordt aangetast door het plaatsvinden van een bevrijdende vreemde oorzaak (staking, technisch incident, brand, overstroming en andere natuurrampen, vertraging of gebrek vanwege onze leveranciers, … zelfs indien deze omstandigheden niet worden gedekt door de kenmerken van de bevrijdende vreemde oorzaak naar gemeen recht).
Wij hebben het recht de leveringen op te delen in functie van beschikbaarheid.

VII. LEVERINGEN EN TRANSPORT

Behoudens anders overeengekomen, worden de gekochte goederen geleverd op het adres aangegeven op de orderbevestiging.
Indien de klant het transport te haren laste neemt, dienen de goederen te worden opgehaald aan onze maatschappelijke zetel binnen de vastgestelde termijn. In dezelfde hypothese is de klant de volledig aansprakelijk voor de lading, ondanks onze eventuele tussenkomst, en draagt zij alle schade gebonden aan de lading (overlading van het voertuig, stuwagefout, foute verdeling van de lading, …)

VIII. AANVAARDING


De klant heeft de verplichting de conformiteit en afwezigheid van zichtbare gebreken te verzekeren bij de levering van de goederen of bij afhaling ervan. De klant dient op straffe van verval, in geval van niet-conformiteit of zichtbaar gebrek (i) de nodige voorbehouden te maken op de transportbon (CMR) maar ook op de leveringsbon en (ii) ons haar bezwaren richten per aangetekend schrijven binnen 48 uur na levering.
Indien de goederen worden erkend niet conform te zijn of aangetast door een zichtbaar gebrek, gaan wij naar onze keuze over tot de vervanging ervan of tot uitgifte van een creditnota voor het bedrag vermeld op de factuur, tegen teruggave van de goederen.

IX. GARANTIE EN VERBORGEN GEBREKEN

Indien de verkochte goederen zijn aangetast door een fabricagefout of een gebrek dat het normale gebruik ervan verstoort, zullen wij overgaan tot vervanging van de goederen erkend als gebrekkig, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding.
De klant is op straffe van verval gehouden ons te verwittigen van het gebrek binnen twee maanden na vaststelling ervan. 
In elk geval neemt onze garantie een einde één jaar na levering of afhaling van de goederen.

X. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De eigendom van de verkochte goederen wordt overgedragen aan onze klant op het ogenblik van integrale betaling van de prijs en haar bijkomendheden.
Alle risico’s betrekking hebbend op de verkochte goederen worden bij levering overgedragen naar de klant indien wij het transport verrichten, dan wel bij afhaling van de goederen in tegengesteld geval.

XI. TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing.

XII. GESCHILLEN

Alle geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel.

RHEINZINK worldwide

Neem contact met ons op:
+32 67 556638